RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIDEn sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000008937, NIP 8792251637, tel. 56 659 55 00 e-mail: siden@siden.pl (zwana dalej: Spółką lub Administratorem).
 1. W razie pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt: iod@siden.pl, tel. 56 659 55 95 lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora wskazanym w punkcie 1 powyżej.
 1. Zbieramy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj: Ustawy o rachunkowości, Ustaw podatkowych, Kodeksu Pracy, lub innych ustaw szczególnych, na podstawie których powstaje obowiązek przetwarzania danych osobowych po stronie Administratora; wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.
    • prowadzących do zawarcia umowy,
     • obsługi kontrahentów,
     • w celu rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
     • optymalizacji oferowanych usług i produktów,
     • a także marketingu usług i produktów Spółki.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3.
 1. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie (prawo do bycia zapomnianym). Administrator usunie Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • żądania ograniczenia przez Nas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Nas Pani/Pana danych osobowych.  Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  •  
 1. Informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie przez Nas danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa. Jednocześnie zaznaczamy, że podejmowanie pewnych działań, w tym świadczenie usług lub/i realizacja umów z nami może wiązać się z koniecznością zaakceptowania wykorzystywania przez nas monitoringu wizyjnego w siedzibie/biurze Administratora w przypadku wizyty w siedzibie/biurze.